แถลงข่าวการดำเนินงานและผลสำเร็จ

ประเด็นสำคัญในการแถลงข่าวการดำเนินงาน ของคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และแผนการดำเนินงานในปี 2561
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)


รับข่าวสารทางอีเมล์:
Top