ปรัชญาในการทำงานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
งานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นกรอบแนวคิดในการทำงานการทำงานร่วมกันของ 5 ภาคส่วนรัฐ
สนับสนุน
ช่วยเรื่องนโยบาย โครงสร้างพื้นฐาน
สนับสนุนเงินทุนผ่านสถาบันการเงินภาครัฐ ตามหลักเกณฑ์การปล่อยเงินกู้เอกชน
ขับเคลื่อน
ช่วยเรื่องความรู้ด้านการบริหารจัดการ
การเชื่อมโยงตลาด การทำแผนธุรกิจ สนับสนุนเงินทุนผ่านธนาคารพาณิชย์และการแปรรูปวิชาการ
ให้องค์ความรู้
ช่วยเรื่องการค้นคว้าวิจัย
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และวิชาการด้านการเกษตร และการแปรรูปประชาสังคม
สร้างความเข้มแข็ง
ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสร้างความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนประชาชน / ธุรกิจชุมชน
ลงมือทำ
เรียนรู้ เข้าใจ ต้องการ และลงมือทำ เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ เป็นผู้ผลิต ให้บริการ ดำเนินธุรกิจ
รับข่าวสารทางอีเมล์:
Top