ประชุมคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) พร้อมโชว์ผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 3 ปี เร่งเดินหน้าตามแผนงาน 2561

คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) พร้อมด้วยคณะทำงานยุทธศาสตร์ชาติ

(คณะที่ การลดความเลื่อมล้ำและเครือข่ายภาคเอกชนกว่า 14 แห่ง จัดการประชุมครั้งที่2/2561 พร้อมโชว์ผลงานตลอดระยะเวลาการดำเนินงานกว่าปี 


โดยมี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดารัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ พร้อมด้วยคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชนในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องบอลรูม ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  

ซึ่งมีวาระการประชุมสำคัญ คือ

  - นโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาลการบริหารราชการแผ่นดินในมิติพื้นที่และการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรและโครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดารัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย  ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ 


- ความคืบหน้าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

โดย คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี  กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชนในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน


อีกทั้งยังมีการนำเสนอผลงานของบริษัทเอกชน14 บริษัท ในการสนับสนุนการทำงานของคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ รับข่าวสารทางอีเมล์:
Top