เอกสาร


นโยบาย “สานพลังประชารัฐ” เป็นการเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ได้ใช้ศักยภาพของตน เพื่อแปรเปลี่ยนมาเป็นพลัง ในการสร้างความเข้มแข็งของประเทศตั้งแต่ระดับฐานรากขึ้นมา ณ จุดเริ่มต้นเล็ก ๆ นี้เองที่เมล็ดพันธุ์แห่ง “สานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก” ได้ถูกบ่มเพาะขึ้นด้วยความตั้งใจจริง และกำลังเจริญเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงและงดงาม ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นเสมือนสัญญาณแห่งความสำเร็จที่แข็งแกร่ง ของเศรษฐกิจไทยในวันข้างหน้า เอาไว้ให้ประชาชน และประเทศไทยก้าวสู่ความสุขที่ยั่งยืนตลอดไป

รับข่าวสารทางอีเมล์:
Top